Tulevaisuuden talvikunnossapito

Tie ja liikenne -lehti haastatteli Arctic Machinen toimitusjohtaja Juha Jääskelää tulevaisuuden talvikunnossapidon näkymistä. Tässä lyhennelmä artikkelin pääkohdista.

Digitalisaatio ja automaatio avainsanoina tulevaisuuden talvikunnossapidossa

Parhaimmillaan talvikunnossapito kehittyy tiellä liikkujien tarpeiden mukaisesti. Kunnossapidon menetelmien, kaluston ja laitteiston tulee kehittyä siten, että talvikunnossapitotyötä voidaan hoitaa menestyksekkäästi erilaisissa ja nopeasti vaihtelevissa sääolosuhteissa. Kaluston kuljettajalle on suureksi avuksi, jos tekniikan avulla voidaan entistä paremmin tulkita tien tarvitsemia hoitotoimia ja säädellä esimerkiksi suolan määrää. Tiellä liikkujien ajomukavuutta ja turvallisuutta parantaa parempi tieto tien päällä eteen tulevasta kelistä ja kunnossapidon tasosta.

Millaista on tulevaisuuden talvikunnossapito?

Liikenteen ja liikkumisen digitalisaatio tulee merkittävästi lisääntymään. Tiestöstä, tienhoitoon liittyvistä prosesseista ja kelistä kerätään tietoa, jota yhdistetään, analysoidaan ja välitetään eteenpäin. Tietoa tarvitsevat perinteisesti urakoitsijat ja Väylävirasto, mutta jatkossa laadukasta, reaaliaikaista tietoa tullaan välittämään enenevissä määrin tienkäyttäjille. Tulevaisuudessa tietoa hyödynnetään myös tiellä liikkuvissa autonomisissa autoissa.

Kunnossapitoon vaikuttavat samat megatrendit kuin muihinkin toimialoihin – robotiikka, automatiikka, koneoppiminen, digitalisaatio jne. Pääpainopiste tienhoitolaitteiden tulevaisuudessa on automaation lisääminen. Käytännössä tämä näkyy ensimmäisessä vaiheessa kuljettajaa avustavien toimintojen lisääntymisenä, jolloin kuljettaja pystyy keskittymään enemmän turvalliseen tienhoitoon automaation hoitaessa laitteita ja materiaalimäärän säätöä.

Kuorma-autovalmistajat testaavat jo tänä päivänä autonomisia, ilman kuljettajaa, toimivia ajoneuvoja. Joidenkin vuosien päästä tulemme näkemään vastaavia yksiköitä myös teiden kunnossapidossa. Arctic Machinella on ollut tienhoitolaitekehityksessä ja testauksessa normaali tienhoitoon varusteltu kuorma-auto, johon asennettu ohjelmisto suoritti tienhoitolaitteiden ja suolauksen automaattisia toimintoja. Testauksessa toteutettiin myös suolauksen etäohjausta Infotripla Oy:n pilvipalvelusta käsin.

Tavoitteena turvallisuus

Turvallisuuden parantamiseksi voidaan vaikuttaa monilla tavoin. Tienhoitoajoneuvojen kuljettajia avustavat toiminnot antavat kuljettajalle mahdollisuuden keskittyä enemmän ympäröivään liikenteeseen laitteiden toimiessa yhä enemmän automatisoidusti. Tienhoidon laadun parantaminen on merkittävä turvallisuutta lisäävä tekijä, joka näkyy parempana kitkana, mutta samalla myös ympäristön kuormitusta vähentävänä tekijänä. Päätieverkoston alueurakoissa tulisikin painottaa laatuun vaikuttavia tekijöitä hintaa voimakkaammin. Kunnossapidon tulee myös tuottaa ajantasaista tietoa toimenpiteistä sekä automaattista informointia tienkäyttäjille, jolloin tienkäyttäjällä on oman liikkumisen kannalta riittävä tieto sekä mahdollisuus varautua mahdollisiin häiriötilanteisiin.

Liian aikaisin ajoitettu hoitotyö johtaa usein siihen, että vaaditaan tuplamäärä ajokertoja, kun taas myöhään ajoitettu hoitotyö johtaa pahimmillaan onnettomuustilanteisiin. Yrittäjälle analytiikka näkyy työn suunnittelun helpottumisella: Olemassa olevaa tietoa hyödyntämällä voidaan ajoittaa paremmin hoitotoimenpiteitä tieolosuhteiden mukaan. Kun aurauksen ja suolauksen taso määrittyy automaattisesti ajon aikana, myös työn laatu saadaan pidettyä korkeana. Yrittäjä saavuttaa kustannussäästöjä, kun ajolenkkien ja käytetyn suolan määrä vähenee.

Kun tierakenteisiin pureutuvaa sulamisvettä on vähemmän, tiestön vuosittaiset korjaamistarpeet vähenevät ja tiemerkinnät kestävät pidempään. Lisäksi puhdas tie vähentää erityisesti raskaan tavaraliikenteen kuljetuksen aikaista polttoaineen kulutusta, sillä loskan määrä on suoraan suhteessa polttoaineen kulutuksen määrään.

Oikein ajoitetut hoitotoimenpiteet vaikuttavatkin parempaan tienhoidon laatuun, pieneneviin ympäristökuormituksiin, kustannustehokkuuteen, tieturvallisuuden paranemiseen ja tieonnettomuuksien vähenemiseen.


Artikkeli tulevaisuuden talvikunnossapidosta: